ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία:  ΠΑΛΟΡ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Κεφάλαιο:  27.000,00 €
ΑΜ ΓΕΜΗ : 009551501000
Έδρα : Λέλας Καραγιάννη 25, Τ.Κ. 11252 , Αθήνα 

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 

Εταίροι: 

1) Χαρίκλεια Καράμπελα του Παναγιώτη και της Θεοφάνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης, Αττικής (Πλατάνων αρ. 10),
2) Γεώργιος Καράμπελας του Παναγιώτη και της Θεοφάνης, επιχειρηματίας, κάτοικος, Αττικής  (Πολυδεύκους αρ.12Β),

Κατηγορία εισφορών :

α) Χαρίκλεια Καράμπελα του Παναγιώτη και της Θεοφάνης εισέφερε στην εταιρεία ποσό Ευρώ είκοσι έξι χιλιάδες εκατό ενενήντα (€26.190,00) και ανέλαβε τα οκτακόσια εβδομήντα τρία εννιακοσιοστά (873/900) του κεφαλαίου της εταιρείας και
β) Γεώργιος Καράμπελας του Παναγιώτη και της Θεοφάνης εισέφερε στην εταιρεία ποσό Ευρώ οκτακοσίων δέκα (€810,00) και ανέλαβε τα είκοσι επτά εννιακοσιοστά (27/900) του κεφαλαίου της εταιρείας

Διαχειριστής :

H διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην κα. Χαρίκλεια Καράμπελα του Παναγιώτη και της Θεοφάνης.